Program usposabljanja


Usposabljanja v okviru KOCles 3 bodo prispevala k zmanjšanju primanjkljajev kompetenc, usvajanju novih prebojnih znanj, povezovanju z razvojnimi institucijami in izmenjavi izkušenj. Z vključevanjem ključnih zaposlenih iz podjetij, ki bodo s pridobljenim znanji prispevali k poslovnim spremembam in izboljšavam poslovnih procesov in s tem k uresničevanju ciljev vključenih podjetij/partnerstva, bodo podjetja ohranila oz. okrepila svojo konkurenčnost.

Ključna področja usposabljanj in svetovanj;


  • digitalizacija in avtomatizacija poslovanja,
  • izboljševanje specifičnih tehničnih kompetenc zaposlenih,
  • vodenje in uvajanje sprememb v podjetje,
  • optimizacija delovnih procesov in trženja,
  • razvoj/oblikovanje produktov in inovacije,
  • zelena ekonomija in krožno gospodarstvo ter
  • druga usposabljanja v skladu z javnim razpisom; aktivnosti povezovanja z raziskovalci na razvoju (prenos znanja), izmenjava izkušenj ter znanja tujih jezikov.

Kako izvajamo usposabljanja:


Program usposabljanj KOCles 3 je sestavljen iz skupnih in individualnih zunanjih ter notranjih usposabljanj. Vsa usposabljanja so usmerjena v pridobivanje znanj za uresničitev zastavljenih ciljev (poslovnih izboljšav) na nivoju posameznega podjetja partnerja.

Skupna zunanja usposabljanja so koncipirana kot usposabljanja in dogodki na posameznih prednostnih tematikah usposabljanja. Skupna usposabljanja omogočajo stroškovno učinkovit način izvedbe ter tudi povezovanje med vključenimi podjetji. V tovrstna usposabljanja in dogodke se lahko vključujejo tudi podjetja izven partnerstva.

Individualna zunanja usposabljanja se izvajajo v podjetjih partnerjih z zunanjimi izvajalci, vsebinsko pa so usmerjena predvsem v specifična znanja glede na potrebe podjetij partnerjev.

Notranja usposabljanja imajo za namen predvsem krepitev sodelovanja med izobraževalno razvojnimi organizacijami in podjetji partnerji ter pridobivanje za panogo specifičnih znanj. Izvajalci teh usposabljanj so institucije partnerji projekta. Tudi v tovrstna usposabljanja se lahko vključujejo podjetja izven partnerstva